Profilaktyka zdrowia w niemczech

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, jakie musi wykonać każdy produkt oddany do roboty w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., każdy utwór będzie potrzebował być następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde dania pragną być zaplanowane tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) miesza się z następującymi procedurami: 1. badanie typu WE - bierze na planu potwierdzenie, że urządzenie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i prób każdego wytworzonego towaru w planie ustalenia zgód z informacją, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. współpraca z pracownikiem - procedura do przeprowadzenia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w sensie dania jego zgodności z typem określonym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami opisanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w planu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.